Datum účinnosti: 25. 5. 2018

Vítejte na našich webových stránkách.

Tyto webové stránky řídí společnost PharmaSwiss Česká republika s.r.o. . Tyto zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách („zásady ochrany osobních údajů“) popisují, jak shromažďujeme, používáme, přenášíme a zpřístupňujeme informace, které se vás týkají („osobní údaje“) a které můžeme získat prostřednictvím těchto webových stránek.  Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy o ochraně soukromí a osobních údajů platnými v Evropském hospodářském prostoru, ve Švýcarsku a v České republice (zákon č. 101/2000 Sb.)

Shromažďování a používání osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pro různé účely:

  • Abychom vám mohli poskytnout službu, kterou požadujete.

Když si objednáváte výrobky on-line, shromažďujeme údaje o vaší totožnosti, kontaktní údaje, doručovací údaje, platební údaje a další informace potřebné pro provedení transakce.  Na našich webových stránkách si také můžete založit účet, který usnadňuje interakce s námi.

  • Abychom uspokojili naše obchodní potřeby.

Naše webové stránky můžete navštívit, aniž byste o sobě uváděli mnoho informací.  Naše servery však automaticky protokolují technické údaje o návštěvnících, aby jim mohly být naše webové stránky zpřístupněny, za účelem zabezpečení a pro použití při analýze výkonu našich webových stránek. 

Osobní údaje, které shromažďujeme, používáme také pro interní účely, jako je zlepšování našich výrobků a jejich propagace, řízení účtů zákazníků, zjišťování potřeb našich zákazníků a jejich kontaktování za účelem výzkumu a informování. 

Konečně můžeme vaše osobní údaje použít v rámci firemní transakce a na ochranu našich práv nebo majetku, pro vymáhání našich podmínek používání a právních doložek a pro vznesení, výkon a obranu právních nároků.

  • Abychom splnili naše právní povinnosti.

Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom splnili daňové, účetní a jiné právní povinnosti, například v rámci obchodních transakcí.  Kromě toho zpracováváme vaše osobní údaje, když to vyžadují právní předpisy nebo když je to nařízeno soudním příkazem nebo jiným závazným rozhodnutím.

  • S vaším souhlasem

Za určitých okolností vás můžeme požádat o souhlas se shromažďováním a používáním vašich osobních údajů.  Bude tomu tak například v případě použití některých cookie, pro používání vaší e-mailové adresy nebo čísla mobilního telefonu pro reklamní účely nebo když si objednáte některé služby (např. zasílání pravidelného informačního zpravodaje).  Budete mít také možnost svůj souhlas odvolat.

Kromě toho můžete poskytnout dobrovolně osobní údaje, včetně vašeho jména, kontaktních údajů (telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa), data narození, pracovní funkce, jména rodinných příslušníků a přátel a jejich kontaktních informací, koníčků, oblastí zájmů, členství v profesních sdruženích, preference značek a výrobků, zdroje odkazů.  Pokud poskytujete informace o svých přátelích a rodinných příslušnících, zavazujete se předat těmto osobám tyto zásady ochrany osobních údajů a získat jejich souhlas s poskytnutím informací.

Jestliže je vám méně než 16 let, nesmíte nám poskytovat své osobní údaje, aniž byste předem získali souhlas nebo povolení svého rodiče nebo zákonného zástupce.

Vaše osobní údaje nebudeme používat ani sdílet pro účely nesouvisející s účely uvedenými v těchto zásadách ochrany osobních údajů, aniž bychom vás o tom předem informovali a v případě potřeby vám nabídli, abyste si vybrali, zda můžeme použít vaše osobní údaje tímto odlišným způsobem.

Sdílení informací

Vaše osobní údaje můžeme sdílet pro účely uvedené výše s:

  • jinými subjekty ze skupiny společností PharmaSwiss Česká republika s.r.o.;
  • poskytovateli služeb v souvislosti s provozováním těchto webových stránek a naší společností, včetně hostování webových stránek, poskytování technických služeb, zpracování a povolování plateb a distribuci propagačních materiálů;
  • veřejnými orgány, státními regulátory nebo jinými donucovacími orgány a soudy, jak to vyžadují nebo povolují právní předpisy, nebo když je to nařízeno závazným příkazem; a
  • jinými třetími stranami v souvislosti s restrukturalizací společnosti, jejím prodejem nebo postoupením aktiv, fúzí nebo odprodejem společnosti PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Když budeme sdílet vaše osobní údaje se subjekty sídlícími v zemích mimo EHP a Švýcarsko, které neposkytují ekvivalentní úroveň ochrany údajů, zajistíme smluvní záruky v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Jestliže požadujete více informací, můžete použít níže uvedené kontaktní informace.

Zabezpečení údajů

Provádíme vhodná technická, fyzická a organizační opatření na ochranu osobních údajů proti náhodnému nebo nezákonnému zničení či náhodné ztrátě, změně, neoprávněnému zpřístupnění nebo přístupu.  Bohužel, žádný systém zabezpečení nemůže být stoprocentně bezpečný. Přestože se snažíme chránit vaše osobní údaje, nemůžeme tak zajistit ani zaručit bezpečnost osobních údajů proti nepředvídatelné ztrátě nebo neoprávněnému přístupu.

Vaše práva

S výhradou omezení podle platných právních předpisů máte právo požadovat od nás přístup, opravu, vymazání, omezení a ukončení zpracování a přenosnost vašich osobních údajů a možnost nepodléhat jednotlivému automatizované rozhodnutí.  Pro zaslání těchto žádostí můžete použít níže uvedené kontaktní údaje.

Integrita údajů

Činíme přiměřená opatření, abychom zajistili, že osobní údaje, které shromažďujeme, jsou podstatné pro účely, pro něž mají být použity, a že osobní údaje jsou spolehlivé pro jejich zamýšlený účel a jsou přesné, úplné a aktuální.  V některých případech však musíme spoléhat, že nám jednotliví uživatelé poskytnou přesné osobní údaje a budou je takto udržovat.  Jste odpovědni za zajištění, že vaše údaje budou aktuální a přesné, když nám je poskytujete, a pokud vám naše služby nabízejí nástroje pro udržování vašich údajů.

Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje budeme uchovávat pouze tak dlouho, jak to od nás vyžadují platné právní předpisy, nebo tak dlouho, jak je potřebné pro účely, pro něž jsou zpracovávány.  Jakmile osobní údaje už nebudeme potřebovat, vymažeme je a v každém případě je vymažeme po uplynutí maximální doby uchovávání stanovené v platných právních předpisech.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Jestliže provedeme jakékoli podstatné změny těchto zásad ochrany osobních údajů, uveřejníme na hlavní stránce revidovaný odkaz, který bude informovat o „revizi zásad ochrany osobních údajů“, nebo podobné sdělení o změnách. Měli byste si pravidelně kontrolovat tyto webové stránky, abyste zjistili, zda v poslední době nedošlo ke změnám těchto zásad ochrany osobních údajů.  Zjistit, zda v poslední době nedošlo ke změnám těchto zásad ochrany osobních údajů, můžete také podle data účinnosti uvedeného na začátku těchto zásad ochrany osobních údajů.

Propojení na jiné webové stránky

Způsoby ochrany soukromí uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů platí pouze pro tyto webové stránky a další uvedené činnosti. Na jiných webových stránkách hostovaných třetími stranami mohou platit jiné metody.  Jestliže použijete odkaz na jiné webové stránky nebo jestliže jiným způsobem navštívíte jakékoli jiné webové stránky spravované třetími stranami, přečtěte si zásady ochrany osobních údajů uvedené na těchto webových stránkách.  Nad jinými webovými stránkami nemáme kontrolu a neneseme odpovědnost za zásady ani metody, které používají třetí strany.

Kontaktujte nás

Jestliže máte jakékoli dotazy k těmto zásadám nebo našim metodám ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na: gdpr.cz@bauschhealth.com.

Budete-li mít jakékoli obavy nebo stížnosti ke způsobu, jak používáme vaše údaje, můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na: gdpr.cz@bauschhealth.com.

Jestliže se domníváte, že vaše stížnost nebyla adekvátně vyřešena, můžete mít právo podat stížnost u orgánu vykonávajícího dohled nad ochranou osobních údajů ve vaší zemi.

Dotazy?

Online Beratung - form

Online Beratung - page
   TrustArc