Společnost Bausch + Lomb spravuje tento web pro účely informování, vzdělávání a komunikace. Tento web je určený pouze pro obyvatele Spojeného království. Žádné informace na tomto webu nelze interpretovat jako propagaci nebo žádost o jakýkoli produkt nebo používání jakéhokoli produktu konkrétním způsobem, který není povolen zákony a nařízeními země, ve které uživatel sídlí.

Váš přístup na tento web a jeho používání se řídí následujícím:

(1) Tento web je určen k poskytování obecných informací o péči o zrak a produktech společnosti Bausch + Lomb. Neposkytuje zdravotní poradenství. Zákazníci a pacienti by měli vždy požádat odborníka v oblasti péče o zrak o radu, pokud jde o léčbu konkrétního zdravotního problému nebo jinou konkrétní potřebu.

(2) Cílem společnosti Bausch + Lomb je zajistit, aby informace na těchto internetových stránkách byly přesné a aktuální, ale neposkytuje žádné záruky, prohlášení ani ujištění (výslovné nebo mlčky předpokládané), pokud jde o přesnost, aktuálnost nebo úplnost těchto informací. Společnost Bausch + Lomb nenese odpovědnost za žádné škody nebo zranění, které by mohly vyplývat z používání nebo spoléhání se na jakékoli informace poskytnuté na těchto stránkách nebo za vaši neschopnost přístupu na internetové stránky. Společnost Bausch + Lomb nepředpokládá žádnou odpovědnost a nenese zodpovědnost za jakékoli případné škody či poranění, které byste mohli utrpět, poškození vašeho počítače či jiného osobního vlastnictví, včetně škody způsobené viry, které napadnou vaše počítačové vybavení nebo jiný majetek v rámci vašeho přístupu na naše internetové stránky nebo stahování jakýchkoli materiálů, dat, textu, obrázků, videa nebo audia či jiných položek z webu.

(3) Některé odkazy na těchto webových stránkách mohou vést na weby, které nejsou pod kontrolou společnosti Bausch + Lomb. Při návštěvě některého z těchto webů opustíte internetové stránky společnosti Bausch + Lomb, která tím však nepřebírá žádnou zodpovědnost v souvislosti s materiálem nebo jakýmkoli webem, který není pod její kontrolou. Externí weby nejsou společností Bausch & Lomb podporovány a společnost Bausch + Lomb neposkytuje žádné prohlášení ani záruku, pokud jde o obsah na jakémkoli takovém externím webu.

(4) Tyto podmínky použití a vaše používání webu se řídí a vykládá v souladu se zákony státu New York. Pokud některé ustanovení těchto podmínek použití bude považováno za nezákonné, neplatné nebo z nějakého důvodu nevymahatelné, bude považováno za zrušené, ale neovlivní platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení.

(5) Tyto internetové stránky slouží jako služba pro návštěvníky. Společnost Bausch + Lomb si vyhrazuje právo odstranit, změnit nebo doplnit obsah těchto internetových stránek kdykoli a z jakéhokoli důvodu bez předchozího oznámení.

(6) Pokud chcete získat informace o způsobu, jakým shromažďujeme a používáme informace shromážděné a přijaté prostřednictvím těchto internetových stránek, přečtěte si prosím naše internetové zásady ochrany osobních údajů.

(7) DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Všechny názvy značek, postav, sloganů, logotypů, služeb a ochranných známek, ať jsou uváděny tučným písmem, kurzívou nebo velkými písmeny, se symboly ochranných známek nebo bez nich, jsou majetkem nebo jsou poskytovány v rámci licence společností  Bausch & Lomb Incorporated nebo jejími pobočkami a jsou chráněny před reprodukováním, napodobováním, dělením nebo matením či zavádějícím používáním v rámci národních a mezinárodních zákonů o ochranných známkách a autorských právech.  Jakékoli neoprávněné používání obsahu nebo ochranných známek nebo materiálů může znamenat porušení autorských práv, zákonů o ochranných známkách, spravedlivé soutěži, falešné propagaci, ochraně osobních údajů a ostatních národních amerických a mezinárodních zákonů a může být překročením práv stanovených společností Bausch & Lomb Incorporated. Takové neoprávněné porušení vás může vést k osobní zodpovědnosti včetně potenciálního trestního stíhání. To se týká celého obsahu internetových stránek, chráněných autorským zákonem i jinak jako kolektivní práce. 

(a) Reprodukce obrázků a dalších materiálů chráněných autorskými právy. Stejně jako u jakéhokoli obrázku neuděluje vlastnictví kopie digitalizovaného obrázku neomezená práva na jeho používání. Autorská práva na obrázek jsou obecně vlastnictvím fotografa a pouze vlastník autorského práva nebo jeho právní zástupce může udělit oprávnění obrázek kopírovat, distribuovat nebo veřejně vystavovat.

(b) Je v rozporu se zákonem reprodukovat fotografie pořízené profesionálním fotografem nebo jiný materiál chráněný autorským zákonem bez povolení jeho vlastníka.

(c) Používání informací na těchto internetových stránkách. Autorská práva na obrázky a jiné materiály na tomto webu jsou majetkem společnosti Bausch + Lomb nebo jednotlivých fotografů, kteří udělili oprávnění k jejich používání na tomto webu.

(d) Používání dalších obrázků a informací. Další obrázky a informace je možné stahovat, opětovně tisknout a reprodukovat pro nekomerční soukromé účely. Ostatní obrázky a informace nemohou být zpracovávány nebo měněny bez výslovného svolení společnosti Bausch + Lomb nebo fotografa.

Dotazy?

Online Beratung - form

Online Beratung - page
   TrustArc