Platné od 20. října 2010

Tyto internetové stránky spravuje společnost Bausch & Lomb Incorporated nebo její pobočky a dceřiné společnosti (dále jen „Bausch + Lomb“). Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů“) popisují způsob, jakým shromažďujeme, používáme, přenášíme a zveřejňujeme osobně identifikovatelné informace (dále jen „Osobní údaje“) a určité statistické údaje, které o vás můžeme získat prostřednictvím těchto internetových stránek nebo jiných prostředků. Hosting těchto internetových stránek může být na serverech umístěných mimo USA. Pokud sídlíte v zemi soudní pravomoci jiné než USA, upozorňujeme, že můžete své osobní údaje přenášet do USA, což je soudní pravomoc, která nemusí zprostředkovávat ekvivalentní úroveň ochrany údajů podle zákonů vaší rodné země. Používáním těchto internetových stránek nebo odesláním jakýchkoli osobních údajů potvrzujete, že jste si tyto Zásady ochrany osobních údajů přečetli, rozumíte jim a souhlasíte, že se jimi budete řídit.

Shromažďování osobních údajů

Tyto internetové stránky můžete navštívit, aniž byste poskytli jakékoli informace o sobě. Naše internetové stránky nejsou nastaveny tak, aby sledovaly, shromažďovaly nebo distribuovaly osobní údaje o vás (jako je jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo a preference produktů), pokud tyto informace dobrovolně neuvedete, například během registrace nebo objednávání.

Naše webové servery mohou automaticky zaznamenávat statistické údaje o návštěvnících našich internetových stránek (prostřednictvím souborů cookie a dalších prostředků) k použití v naší analýze statistik našich internetových stránek. Můžeme zaznamenat čas, datum, dobu trvání a adresu URL požadavků spolu s informacemi o zeměpisném sídle návštěvníků a technologii používané k získání přístupu. Tato statistika neslouží k vaší osobní identifikaci, ale pomáhá nám porozumět způsobu, jakým návštěvníci s našimi internetovými stránkami pracují. Tato statistika neobsahuje žádné osobní údaje a používají ji pracovníci technické podpory a marketingové týmy pouze pro účely správy internetových stránek. Máte možnost nakonfigurovat prohlížeč tak, aby vás upozornil na použití souboru cookie a nabídl vám možnost soubor cookie přijmout nebo jej odmítnout. Dále máte možnost zablokovat všechny soubory cookie. Pokud chcete změnit nastavení prohlížeče, klikněte v internetovém prohlížeči na nápovědu a postupujte podle pokynů.

Jakékoli informace, které nám prostřednictvím tohoto webu nebo jiným způsobem poskytnete, budeme používat pouze způsobem popsaným v části Jakým způsobem informace používáme v rámci těchto Zásad ochrany osobních údajů. Shromažďujeme jakékoli osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete, včetně vašeho jména, kontaktních informací (telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa), data narození, pracovní pozice, jmen přátel a rodinných členů a jejich kontaktních údajů, zálib, oblastí zájmů, členství v profesních organizacích, preferencí značek a produktů, zdrojů referencí, objednávaných produktů a hodnot, a dále daňové identifikační číslo/DPH, datum předpisu, údaje o platební kartě nebo bankovním účtu, platební/fakturační podmínky, limit a status kreditu u společnosti Bausch + Lomb, doručovací adresu, fakturační adresu, exportní podmínky, licenční informace a jméno a kontaktní údaje zaměstnavatele nebo ředitele firmy. Do té míry, do kter poskytujete osobní údaje přátel a členů rodiny, souhlasíte s tím, že těmto osobám poskytnete tyto Zásady ochrany osobních údajů a získáte jejich souhlas s poskytnutím těchto údajů.

Jakým způsobem informace používáme

Osobní údaje, které shromažďujeme, používáme pro interní účely, jako je zlepšování našich produktů, pro účely plnění objednávek zákazníků a propagační registrace, reagování na dotazy zákazníků, sledování plateb objednávek zákazníků, správa zákaznických účtů, zjišťování potřeb našich zákazníků a jejich kontaktování pro účely výzkumu a informování. Osobní údaje používáme také pro účely marketingového výzkumu a marketingových a propagačních aktivit včetně přímého marketingu prostřednictvím e-mailů a pošty, a pro obecnou obchodní správu a management. Kdykoli můžete zrušit zasílání e-mailových zpráv kliknutím na odkaz pro odhlášení, který je součástí jakýchkoli propagačních i jiných e-mailů, které vám zasíláme. Vaše osobní údaje nesdílíme s jinými organizacemi s výjimkou ustanovení v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Pokud zákon nevyžaduje jinak nebo pokud to nesouvisí se soudním nebo vládním vyšetřováním, nejsou osobní údaje poskytovány ostatním organizacím ani osobám s výjimkou třetích stran poskytujících služby, které nám pomáhají se shromažďováním, sestavováním nebo zpracováváním těchto informací, jak je dále popsáno níže.

Třetí strany poskytující služby

Najímáme si třetí strany na provádění služeb v souvislosti s provozem těchto internetových stránek a naší společnosti. Mezi příklady těchto služeb může patřit hosting internetových stránek, poskytování služeb souvisejících s technologiemi, zpracování a autorizace plateb a distribuce propagačních materiálů. Těmto třetím stranám osobní údaje poskytujeme, ale udělujeme jim oprávnění používat je pouze v souvislosti se službami, které provádějí naším jménem. Tyto strany jsou navíc smluvně vázány zavést přiměřená opatření na ochranu vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, používáním nebo zveřejňováním.

Vaše osobní údaje můžeme také zveřejnit v souvislosti s restrukturalizací společnosti, prodejem nebo poustoupením aktiv, fúzí nebo rozdělením společnosti Bausch & Lomb nebo některé z našich poboček či dceřiných společností. Osobní údaje je možné uveřejnit také z důvodu ochrany našich práv nebo majetku, prosazování našich podmínek použití a právních doložek nebo na vyžádání vládních úředníků či jiných státních úředníků vymáhajících právo a soudů (včetně vydání platné obsílky) nebo tak, jak vyžaduje nebo povoluje zákon. V těchto případech nemáme žádnou povinnost vás upozornit.

Vaše osobní údaje nebudeme používat ani předávat způsoby, které nejsou v souladu s principy popsanými v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, aniž bychom vás předem upozornili a nabídli vám možnost určit, zda tímto jiným způsobem můžeme vaše osobní údaje použít.

Zabezpečení údajů

Uplatňujeme přiměřená technická, fyzická a organizační opatření na ochranu osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením nebo náhodnou ztrátou, změnou, neoprávněným zveřejněním či přístupem. Žádný systém zabezpečení informací však nemůže být stoprocentně bezpečný. Proto, i když se maximálně snažíme chránit vaše osobní údaje, nemůžeme zajistit ani zaručit bezpečnost osobních údajů před jakoukoli možnou ztrátou nebo neoprávněným přístupem.

Přístup k vašim údajům

Uživatelům tohoto webu poskytujeme přiměřený přístup k osobním údajům, které o nich uchováváme. V rámci příslušných právních požadavků máte vhodnou příležitost své osobní údaje, které nejsou správné, opravit, doplnit nebo odstranit. Ve většině případů tak můžete učinit kontaktováním naší společnosti způsobem popsaným na konci těchto zásad ochrany osobních údajů.

Neporušenost údajů

Podnikáme přiměřené kroky k zajištění, aby osobní údaje, které shromažďujeme, byly relevantní pro účely, pro které jsou určeny, a aby byly spolehlivé pro zamýšlené použití a byly přesné, kompletní a aktuální. Musíme však spoléhat na to, že nám jednotliví uživatelé poskytnou a budou udržovat přesné osobní údaje. Nesete odpovědnost za to, že nás budete kontaktovat způsobem popsaným na konci těchto Zásad ochrany osobních údajů, za účelem aktualizace nebo opravy vašich osobních údajů, pokud to bude nezbytné.

Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu, po kterou to vyžadují příslušné zákony, nebo tak dlouho, jak je to nezbytné pro účely, pro které se zpracovávají. Jakmile osobní údaje nebudou potřeba a v každém případě i po vypršení platnosti maximální doby uchovávání stanovené příslušným zákonem, odstraníme je.

 

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů 

Pokud provedeme jakoukoli změnu v materiálech těchto Zásad ochrany osobních údajů, zveřejníme opravený odkaz na domovské stránce webu, který bude označen jako Revidované zásady ochrany osobních údajů, nebo budeme změny oznamovat srovnatelným způsobem. Měli byste se proto na tento web pravidelně vracet a podívat se, zda v poslední době došlo k nějakým změnám těchto Zásad ochrany osobních údajů. Skutečnost, zda v poslední době došlo ke změně těchto zásad ochrany osobních údajů, zjistíte také z data účinnosti, které je uvedeno na jejich začátku.

Odkazy na jiné weby na Internetu

Postupy ochrany osobních údajů uvedené v těchto Zásadách jsou určeny pouze pro tento web a jiné určené aktivity. Jiné weby třetích stran mohou uplatňovat jiné postupy. Pokud přejdete na weby spravované třetími stranami nebo je jinak navštívíte, projděte si prosím zásady ochrany osobních údajů těchto webů. Nad těmito weby nemáme žádnou kontrolu a neneseme zodpovědnost ani nerušíme za zásady a postupy dodržované třetími stranami.

Jakým způsobem chráníme osobní údaje uchazečů o zaměstnání

Osobní údaje získané od uchazečů o zaměstnání jsou chráněny zásadou společnosti Bausch & Lomb „Ochrana osobních údajů uchazečů o zaměstnání“.

Účast v programu Safe Harbor pro USA a EU

Společnost Bausch + Lomb bere na vědomí, že Evropská unie (dále jen „EU“) uplatňuje souhrnný režim ochrany údajů stanovený v souladu s evropskou směrnicí o ochraně údajů (95/46/ES) a že Švýcarsko přijalo zákon o ochraně údajů (dále společně jen jako „Zákony o ochraně soukromí údajů“). Tyto zákony mimo jiné vyžadují „adekvátní ochranu“, pokud jde o převod osobně identifikovatelných údajů o zákaznících společnosti Bausch + Lomb v EU a ve Švýcarsku (dále jako „údaje o zákaznících z Evropy“) závodů společnosti Bausch + Lomb v USA. V této souvislosti společnost Bausch + Lomb dodržuje požadavky Zásad ochrany osobních údajů USA/EU a zásad programu Safe Harbor pro USA a Švýcarsko (dále jen „Safe Harbor“) s ohledem na určité údaje zákazníků z Evropské unie přijaté v USA od našich poboček v EU a Švýcarsku. Údaje o zákaznících z Evropy se zpracovávají v souladu s popisy disponování s osobními údaji v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Certifikace v programu Safe Harbor společnosti Bausch & Lomb Incorporated navíc slouží k pokrytí offline shromažďování údajů o zákaznících z Evropy souvisejících s podrobnostmi o prodejních hovorech, poznámkách o hovorech, službám zákazníkům, údajích o lékařích, kategorii zákazníků, smlouvách o službách a souvisejících platbách, účasti v klinických studiích a stahování produktů z trhu. Další informace o programu Safe Harbor získáte na internetových stránkách amerického ministerstva obchodu na adrese www.export.gov/safeharbor/. Jakýkoli jednotlivec v EU nebo Švýcarsku, který nemůže svůj problém vyřešit přímo se společností Bausch + Lomb, se může s žádostí o další informace a pomoc obrátit na místní úřad pro ochranu údajů. Společnost Bausch + Lomb poskytuje svým zaměstnancům v EU a Švýcarsku podrobnější informace o postupu disponování s údaji prostřednictvím interních zásad společnosti.

Kontakt

Pokud máte nějaké otázky týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, našich postupů v oblasti ochrany osobních údajů nebo účasti v programu Safe Harbor, obraťte se prosím na následující kontakt:

Office of the Chief Privacy Officer
Bausch & Lomb Incorporated
One Bausch & Lomb Place
Rochester, NY 14604-2701
ph: (800) 782-5812
email: dataprivacy@bausch.com

Dotazy?

Online Beratung - form

Online Beratung - page